ČLOVEK IN SKALARNI VAL: Teslov generator in Teslovi skalarni valovi

Objavljeno dne:
ČLOVEK IN SKALARNI VAL: Teslov generator in Teslovi skalarni valovi

SKALARNI VAL

Tesla je že 50 let pred uradnim odkritjem Schumannove resonance s pridom uporabljal lastnosti atmosferske energije v biosferi med površjem Zemlje in ionosfero kot medij za brezžični prenos energije na velike razdalje brez izgub. Bil je prvi, ki je v začetku 20.stoletja odkril skalarne valove in brez izgub pošiljal energijo na velike razdalje okrog Zemlje.

V naravi so štiri osnovne sile, ki gradijo svet, ki ga poznamo. To so elektromagnetizem, močne jedrske sile, težnost in šibke jedrske sile, te so odgovorne za alkimične spremembe atomskega jedra. Sila elektromagnetizma je manifestirani sinusni val, ki ima obliko valov na morju in deluje pravokotno na smer gibanja (slika 1). Vzdolžno v smeri gibanja pa se širi nemanifestirana skalarna komponenta v obliki stoječega vala, ki se pomika transverzalno z razredčinami in zgoščinami podobno kot zvok (slika 2). Skalarna komponenta ima informacijsko naravo in služi kot model za razporeditev energije in snovi ter za njuno medsebojno komunikacijo in interakcijo. Skalarno polje je kvantni vakuum, to je osnovno stanje ali prazen prostor, iz katerega se stalno porajajo virtualni fotoni z zelo kratko življenjsko dobo. Skoraj v istem trenutku kot nastanejo že izginejo. Skalarni val je konstanten in neskončen tok vznikanja in ponikanja virtualnih fotonov, ki lahko vplivajo na snov, energijo, prostor in čas in so lahko medij za brezžični prenos energije brez izgub (slika 3).

Tesla je za ustrezen transport energije uporabil tudi resonančne lastnosti Schumannove votline. Ionosfera je oddaljena od Zemljinega površja okoli 55 km in odbija nizkofrekvenčno Schumannovo elektromagnetno energijo osmih hercev nazaj na Zemljo, od koder se zopet odbije v atmosfero (slika 4). Stalni odboji med Zemljo in ionosfero se naravno ponavljajo tako, da obkrožijo Zemljo v obliki stoječega vala. Tesla je uporabil stoječi Schumannov val kot vozilo   za brezplačen transport energije. Nanj se je priklopil z oddajniki skalarnih valov, ki jih je ustvaril na zelo različne načine. Včasih je uporabil dve nasprotni navitji, pri katerih se oba nasprotna elektromagnetna vala izničita, ostane pa vzdolžni skalarni val. Določena navitja je uporabljal tudi v pravokotni legi, da se izniči  indukcija in preostane samo skalarni val. Aktiviral jih je s posebnim oscilatorjem v obliki dodatnega navitja. Eden od pogojev je tudi  enaka teža bakra na primarnem in sekundarnem navitju in pa ustrezna debelina in dolžina električnega vodnika, ki mora biti s harmoničnim faktorjem usklajena z najkrajšo magnetno silnico Zemlje, ki meri 20.000 km med severnim in južnim polom in predstavlja polovico Zemljinega obsega. Vsako elektromagnetno valovanje se giblje s svetlobno hitrostjo 300.000 km/s in ima zmožnost obkrožiti Zemljin obseg okoli  8 krat v sekundi, to je v bioritmu Schumannove resonance osem hercev. Tesla je gradil velike oddajnike in antene, da bi ujel energijsko  sozvočje z naravnimi lastnostmi Zemlje in njene atmosfere. Neskončno energijo, uskladiščeno povsod v prostoru v obliki skalarnega vala je v svoji viziji  želel pripeljati za brezplačno uporabo na vsako dvorišče,  ki bi imelo ustrezno anteno.

Skalarni valovi so povsod v vesolju. So lastnost praznega prostora, ki kar vre od nevidnega energijskega potenciala. Zdravilna mesta v naravi, ki so s svojo vibracijo močneje povezana s Schumannovo resonanco, so bogatejša s skalarnimi valovi. Takšna mesta so zelo ugodna za vsa živa bitja. Prijajo živalim in tudi rastline imajo bolj zdravo in močnejšo rast. V naravi lahko vidimo takšna mesta z bajno rastjo. Človek občuti podporo na telesni ravni glede zdravja, na notranji ravni pa glede svojega poslanstva. Skalarni valovi so osnova zavedanja in mističnih doživetij. Odzivajo se na namero in molitev. Stikalo za skalarne valove je v alfastanjusproščenebudnosti, v kateremseritmično prižigajonevroniistočasnopocelotnemkorteksu(možganskiskorji)innelelokalnopoposameznihregijah,kotjetoprimervobičajnembeta, budnem stanjuzboljalimanjstresnimpridihom.V alfastanjupraznine, kovmožganih prevladujebioritemSchumannovefrekvenceinseumaknejonapetostistresa, neizpolnjenihpotrebinne usklajenihčustvenihnabojev, sepodobnokotvmolitvi inpredanosti močnejepritegnejoskalarnivalovi. BionisinBionizatorključno pomagataprivzpostavljanjutakšnegapoglobljenega stanjaspomočjooddajanjageo impulzovvSchumannovem bioritmuosmihhercev. Boljkotsečlovekzavestno temuodpre,močnejšopodporoprejme. V vsakem primeru pa ga trajno aktiviraspodbudav tejsmeri. Tudičlovekjevirskalarnihvalovssvojimimislimiinobčutki. Kadarsopoenotenivvišjisimetrijialfastanja, jenotranjipreklopsskalarnimivalovimočnejši. ToveljašeposebejkadarjeprostorutrajnodelujočTeslov oddajnihskalarnihvalov,kiznežnimiskalarnimi impulziobnavlja prvobitnizapisživljenjanaceličniravni.

Pomembna je tudi naravnanost na vrednote življenja. Vsak hitro dobi nazaj bumerang, kadar se izgubi v kršenju plemenitih vrednot v medsebojnem odnosu z ljudmi, naravo, svojim okoljem in do samega sebe. Človek se ne more prepuščati zemeljskim silam pohlepa, poželenja in razvad, brez da bi povratno občutil na lastni koži to, kar proizvaja. Več energije kot vloži, hitreje pride odposlano nazaj, podobno kot kamenček, ki ga vržemo v vodo, najprej se krožni val širi v vse smeri, potem pa se odbije od obale in od drugih valov in potuje nazaj k izvoru (slika 5). Zato so veliki mojstri poudarjali preprosto življenje z visokimi notranjimi ideali, tako kot vitezi svetega grala. Oboji pa so posedovali moč upravljanja z naravnimi zakoni, ker so pili čisto vodo pri izviru v smislu mentalne higiene in razširjene zavesti, ki je na ravni skalarnih valov.

Skalarni valovi so na videz statično in nemanifestirano enotno polje popolne simetrije, iz katerega s kvantnim gibanjem virtualnih fotonov vznika kompleten pojavni svet, ki ga poznamo na ravni vesolja in atoma. V več stopnjah zloma simetrije kristalizirata prostor in čas ter materija in sile, ki se medsebojno pretvarjajo druga v drugo. Sile urejajo medsebojne odnose med delci materije. Na meji med manifestiranim in nemanifestiranim pa so naravni elementi ogenj, voda, zemlja, zrak in prostor. So ključ osnovnih lastnosti, ki jih določa spin ali način vrtenja (slika 6). Skalarni valovi z izraženimi naravnimi elementi na ravni spina uravnavajo tudi človekovo fiziologijo in počutje. Element ogenj in voda ustvarjata ognjeno načelo ali ‘pitta došo’ po ajur-vedi, ki je ostro, gibljivo, lahko, vroče, kislo in tekoče, obvladuje presnovo, nervozo, okužbe in vnetja (slika 7). Element zemlja in voda ustvarjata zemeljsko načelo ali ‘kapha došo’, ki je mehka, težka, počasna, topa, gosta in sladka, obvladuje strukturo, tumorje, depresije in zasluzenost. Element zrak in prostor pa tvorita zračno načelo ali ‘vata došo’, ki je suha, hladna, hitra, gibljiva, trpka, grenka, obvladuje pa dihanje, živčni sistem in hiperaktivnost. S trajno podporo Teslinega generatorja se na globoki ravni treh doš in skalarnega nivoja zavedanja vpliva na hitrejšo in temeljitejšo povrnitev zdrave medsebojne usklajenosti na čustveni, mentalni in telesni ravni. Stimulacija alfa stanja z Bionisom in Bionizatorjem v povezavi s skalarnimi valovi Teslinih skalarnih naprav iz globine obstoja vrača celostno ravnovesje na telesnem in duhovnem nivoju. Ajur-vedski principi uravnovešanja treh doš dodatno pripomorejo k izboljšanju z orientacijo na pravilen izbor tega, kar vnašamo v telo, na bioritem in izbor pravih aktivnosti ob primernem času ter vzpostavljanje pravega razmerja delo-počitek-razvedrilo glede na prirojeno in pridobljeno stanje treh doš (naravnih načel in elementov) v organizmu.

Edino skalarni val v svoji osnovi nima notranje vrtilne količine, to pomeni, da je spin ali način vrtenja nič. Osnovni gradniki skalarnega vala nimajo notranjega vrtenja. V tisočletja starih vedskih spisih je skalarna interakcija v pojavni svet predstavljena z elementom ‘zemlja’ (slika 8). Snovni delci kot so gradniki atomov so pogojeni z elementom ‘voda’, ki ima polovični spin. To pomeni, da se šele po štirih obratih okoli svojega ekvatorja vrnejo v izhodiščno točko (slika 6). Gradniki prvih treh osnovnih sil (elektromagnetizem, šibka in močna jedrska sila) imajo spin ena, v dveh obratih okoli svojega ekvatorja se vrnejo v začetno stanje, predstavljeni so z elementom ‘ogenj’. Četrta sila, težnost, deluje z unikatnim spinom dva preko gravitona, ki ga predstavlja element ‘prostor’. Njegov supersimetrični ekvivalent gravitino pa ima kompleksno vrtenje s spinom tri polovice (ena in pol), predstavljen je z elementom ‘zrak’.

Človekovo telo, občutke in večplastni ustroj energije in zavesti sestavljajo isti gradniki materije in sile, kot izgrajujejo vesolje, njihova osnova pa je enotno supersimetrično polje zavesti, izraženo s skalarnimi valovi. Na globokem nivoju poenotenja in povrnitvi osnovne simetrije so možne nevrološke spremembe s trenutnim učinkom ozdravitve ali uresničitve nečesa. To se zgodi pri pomiku uma v praznino, pri čemer se ustvarja skalarno polje, ki preseže obstoječe stanje realnosti in vodi v drugo polje realnosti, skladno z namero. Namera z največjim učinkom, ki zajema vsa polja življenja, je božja molitev v predanosti, spoštovanju in služenju življenju skozi naravnavanje na prvobitno življenje petih vrednot: iskrenost, nenasilje, ljubezen za vse, zmernost in vzdržnost ter služenje za preporod življenja v sebi in drugih. V tem duhu je vitez svetega Grala izrekel: ‘V meni je moč desetorice, ker moje srce je čisto.’

Vrednost skalarnega vala je eden ‘prostih parametrov’ v fiziki, ki ključno vpliva tako na življenje, kot tudi na nastanek in obstoj vesolja. To pomeni, je njegova vrednost naravno nastavljena na vrednost, ki dopušča razvoj galaksij in življenja v smislu, da se galaksije ne razpršijo po vesolju ali pa sesedejo same vase in da zvezde kot je Sonce gorijo dovolj dolgo merjeno v milijardah let, da se lahko poraja življenje in se razvijejo višje razviti organizmi. Skalarni val je energija praznega prostora, imenovana tudi antigravitacija, ki vleče prostor narazen v vsaki točki in v vseh smereh z negativnim tlakom (primer negativnega tlaka je vlečenje elastike narazen) ter tako preprečuje, da bi se masa vesolja zaradi gravitacijskega privlaka sesedla. Antigravitacija je pojav v vesolju s kvantno podlago vrvenja ogromne energije praznega prostora, ki ima po ekvivalentu masa-energija svojo efektivno maso. Ker se kvantni procesi dogajajo v vsaki točki neskončnega prostora, to razpenja oziroma povečuje prostor (podobno kot se rozine v vzhajajočem testu vse bolj oddaljujejo druga od druge v vseh smereh). Prostor se širi z nadsvetlobno hitrostjo in njegovo širjenje trenutno še narašča. Gravitacija se temu upira, a nima moči, ker pada z razdaljo, antigravitacija pa se z razdaljo zelo povečuje. Še za milijone krat hitreje se je prostor razširil takoj po velikem poku, v prvi sekundi se je napihnil za potenco s petindvajset ničlami, za tem pa se je stabiliziral v zmernem povečevanju. Takšno nepojmljivo eksplozijo prostora je omogočil obstoj skalarnega polja, ki se v teoriji velikega poka imenuje inflacijsko polje zaradi skokovitega značaja.

Skalarna energija kvantnega vakuuma ali praznega prostora se imenuje tudi ‘temna energija’, ker je nevidna in presega polje materije in sil. Obstaja tudi tam, kjer ni ničesar. Nima običajne zgradbe, temveč je rezultat spontanega kvantnega gibanja neobstojnih virtualnih delcev, ki v praznem prostoru nastajajo in izginjajo v procesu kvantnih fluktuacij. Jate galaksij se glede na gravitacijski privlak svetle snovi vesolja gibljejo s preveliko hitrostjo in bi jih odneslo iz orbit brez prisotnosti temne snovi in temne energije, ki ustvarjata ravno pravo razmerje gravitacijske in antigravitacijske sile, da je vesolje lahko stabilno milijarde let. Samo štiri odstotke je v vesolju svetle snovi, ki jo vidimo s teleskopi in je zgrajena iz protonov, elektronov in nevtronov, polovico tega so planeti in zvezde, polovico pa medzvezdni prah in plin. Veliko več je temne snovi, ki je prav tako zgrajena iz protonov, elektronov in nevtronov, to so črne luknje, kometi, asteroidi, pritlikavke in veliki planeti. Potem je tu še del temne energije, ki ni iz protonov, elektronov in nevtronov, temveč iz gradnikov šibke jedrske sile s kratkim dosegom, ki imajo zelo veliko maso in so odgovorni za nekatere jedrske pretvorbe, središča galaksij pa obdajajo kot temna juha, skozi katero se gibljejo osončja. Svojo veliko maso, ki je ključna za dovolj dolg obstoj galaksij, da se je lahko v milijonih let lahko razvilo življenje, prejmejo gradniki šibke jedrske sile z interakcijo s skalarnim poljem, ki se v znanosti imenuje Higgsovo polje. Materija in sile, ki reagirajo na Higgsovo skalarno polje, pridobijo maso in s tem gravitacijsko silo, ki drži vesolje in galaksije skupaj.

Skalarna polja torej podeljujejo materiji in silam določene lastnosti glede na način medsebojnega komuniciranja. Skalarni nivo je nemanifestiran in je zametek vzročne narave, ki na globokem kavzalnem nivoju oblikuje astralni nivo miselnega in čustvenega telesa, pa tudi eterično in fizično telo. Teslove skalarne naprave pomagajo prodreti v vzročno jedro globine zavedanja in integrirati neusklajene tokove zavesti, misli, občutkov in celične strukture vse do obnove na telesni ravni.

Nerina Darman

KRATEK OPIS TESLIOVH SKALARNIH PRIPOMOČKOV:

Teslov medaljon generira Teslove skalarne valove, je prenosna osebna zaščita na osnovi lastnega nihajnega kroga brez zunanjega napajanja z baterijo. Deluje trajno, na razdalji 1,5 metra v vse smeri za 50 krat poveča energijo. Uporablja se tudi kot podstavek za informiranje hrane in pijače. Deluje na skalarni osnovi na ravni zavesti in podpre molitev in namen. Dobava iz zaloge ali po naročilu z dobavnim rokom 15 dni. Cena 44 eur.

Sferni harmonizator je generator Teslovih skalarnih valov, ki služi za zaščito stanovanja v enem nadstropju in tudi poslovnih prostorov. Ustvarja dober feng šui in ugoden energijski ambijent. Njegova posebnost je, da ima vgrajen oscilator iz posebnega vrtinčastega Rodin navitja, pri katerem pola sever-jug krožita v smeri urinega kazalca in ustvarjata zelo prodoren energijski vrtinec velike moči, ki se modulira in večplastno plasira prvobitni celični zapis pred nastopom motnje. Vrtinčasti energijski in snovni tok prepoznavajo tudi energijska središča v živih bitjih in se nanj odzivajo s stimulacijo in harmonizacijo. Deluje trajno skozi vse leto na baterijo, ki se zamenja enkrat letno. Dobava iz zaloge oziroma po naročilu z dobavnim rokom do 30 dni. Dimenzije premer 18 cm in višina 17 cm, garancija 1 leto, cena 220 eur.

Baterijska Teslina fontana je za večkratni faktor močnejša in deluje kot zaščita stanovanjske hiše z več nadstropji in za poslovne stavbe. Kot izjemen generator Teslovih skalarnih valov ustvarja ambijent čistega energijskega zapisa in je vrelec energije neokrnjene narave. Odziva se na namen in molitev in ga podpre na energijski, telesni in informacijski celični ravni. Uporablja se kot podpora za celostno preobrazbo, energijsko-informacijsko spodbudo in osvežitev ter za bolj polno, zdravo, uspešno in zavestno življenje. Je bioregulator, ki izboljša energijski vzorec živega bitja z vzpostavljanjem naravnega ravnovesja vseh njegovih subtilnih, energijskih in snovnih ravni ter močna podpora pri okrevanju vseh vrst. Varna je za domačo uporabo, ker ne proizvaja iskre in visoke napetosti. Ima veliko prednost, ker deluje trajno skozi vse leto, enkrat letno se zamenja baterija. Dobava iz zaloge oziroma po naročilu z dobavnim rokom do 60 dni. Dimenzije 20x20x45, garancija 1 leto, cena 549 eur.

Profesionalna Teslova fontana generira Teslove skalarne valove, uporablja se v Wellnes centrih za rehabilitacijo in sprostitev ter kot podpora vsem oblikam 10-20 minutne terapevtske obdelave človeka na vseh ravneh delovanja duha in telesa. Vgrajeno ima modulacijo s Schumannovo energijo in možnost izbora modulacije frekvence v zveznem območju 1,5-18Hz. Ima tudi funkcijo ‘scan’, kar pomeni, da HF signal potuje po celotnem frekvenčnem območju za celotno telo 150 kHz (noge) do 1 MHz (glava) in nazaj s ponavljanjem tega ciklusa v intervalih po 20 sekund. V tem intervalu prečeše in zajame tudi vse individualne potrebe in dodatna resonančna stičišča, v katerih prodorna energija učinkuje maksimalno. Kadar ni vključena funkcija SCAN, pa se lahko poljubno izbere in nastavi katerokoli terapevtska frekvenca med 150 kHz do 1 MHz za različne dele telesa. Časovnik samodejno izklopi delovanje po desetih minutah. Ima akumulatorsko napajanje in je varna je za domačo uporabo, ker ne proizvaja iskre in visoke napetosti. Dobava iz zaloge oziroma po naročilu z dobavnim rokom do 90 dni. Dimenzije 20x20x50, garancija 1 leto, cena 1.318 eur.

 

S klikom na sliko preberite članek o Teslovih generatorjih: SKALARNI VAL.